این سامانه تحت مدیریت دفتر مرکزی ارتباط دانشگاه ها و صنعت سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران می باشد
درخواست درج نشاني سامانه ملي كارآموزي در تارنماي دانشگاه‌ها و صنايع عضو
قابل توجه دانشگاه‌ها و صنايع عضو سامانه ملّي كارآموزي

به منظور آگاه‌سازي و استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي موجود در سامانـه ملّـي كارآمـوزي كه بـا هـدف ارتقاء كيـفي خدمت‌رسانـي بـه دانشجويـان متقاضـي دوره‌كارآموزي و ایجاد فرصت جهت برقراری ارتباط با صنعت، تحت مديريت دفتر مركزي ارتباط با صنعت در حال ارائه خدمات يكپارچه جايابي به دانشجويان متقاضي كارآموزي در واحدهاي صنعتي مي‌باشد، خواهشمند است مقرر فرماييد ضمن درج نشاني و نشان سامانه در تارنماي آن دانشگاه/صنعت، نسبت به به‌روز رساني اطلاعات خود اقدام نماييد.
دفتر مركزي ارتباط با صنعت و اداره كارآموزي پيشاپيش از همراهي ارزشمند صنايع و دانشگاه‌هاي عضو كمال امتنان را دارد.