این سامانه تحت مدیریت دفتر مرکزی ارتباط دانشگاه ها و صنعت سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران می باشد
  • پر کردن همه موارد الزامی است
  • نام کاربری باید حداقل شامل 5 کاراکتر و فقط شامل کاراکتر های [a-z] و ارقام 0 تا 9 و حداقل باید شامل یک حرف باشد
  • رمز عبور باید حداقل شامل 5 کاراکتر و فقط شامل کاراکتر های [a-z] و ارقام 0 تا 9 و حداقل باید شامل یک حرف و یک عدد باشد
  • شماره ثبت واحد صنعتی را بصورت عددی وارد نمایید
  • سال تاسیس واحد صنعتی را بصورت عددی و کامل وارد نمایید
  • کد شناسه صنعتی برای صنایع وابسته الزامی است
  • شماره تلفن را به همراه کد شهرستان و بدون فاصله یا خط تیره وارد نمایید
  • نمابر را بصورت کامل و بدون فاصله یا خط تیره وارد نمایید
  • ایمیل را با فرمت درست و صحیح وارد نمایید(مانند karamouz@irost.org)
  • آدرس وب سایت واحد صنعتی را با فرمت درست و کامل وارد نمایید(مانند http://karamouz.irost.ir)
مشخصات کاربری واحد صنعتی
مشخصات کلی واحد صنعتی
متعهد می شوم که اطلاعات فوق را با دقت و صحت کامل پر کرده و در صورت نادرست بودن اطلاعات عواقب ناشی از آن بر عهده اینجانب می باشد