این سامانه تحت مدیریت دفتر مرکزی ارتباط دانشگاه ها و صنعت سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران می باشد
  • پر کردن همه موارد الزامی است
  • نام کاربری باید حداقل شامل 5 کاراکتر و فقط شامل کاراکتر های [a-z] و ارقام 0 تا 9 و حداقل باید شامل یک حرف باشد
  • رمز عبور باید حداقل شامل 5 کاراکتر و فقط شامل کاراکتر های [a-z] و ارقام 0 تا 9 و حداقل باید شامل یک حرف و یک عدد باشد
  • کد ملی باید معتبر و دقیقا شامل 10 رقم باشد
  • شماره دانشجویی باید حداقل شامل 6 رقم باشد
  • معدل را بصورت عددی وارد نمایید
  • حداقل تعداد واحدهای گذرانیده شده برای دانشجویان کاردانی 20 و برای دانشجویان کارشناسی 60 واحد می باشد
  • شماره تلفن را به همراه کد شهرستان و بدون فاصله یا خط تیره وارد نمایید
  • ایمیل را با فرمت درست و صحیح وارد نمایید(مانند karamouz@irost.org)
مشخصات کاربری دانشجو
مشخصات فردی دانشجو
متعهد می شوم که اطلاعات فوق را با دقت و صحت کامل پر کرده و در صورت نادرست بودن اطلاعات عواقب ناشی از آن بر عهده اینجانب می باشد