این سامانه تحت مدیریت دفتر مرکزی ارتباط دانشگاه ها و صنعت سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران می باشد
  • پر کردن همه موارد الزامی است
  • نام کاربری باید حداقل شامل 5 کاراکتر و فقط شامل کاراکتر های [a-z] و ارقام 0 تا 9 و حداقل باید شامل یک حرف باشد
  • رمز عبور باید حداقل شامل 5 کاراکتر و فقط شامل کاراکتر های [a-z] و ارقام 0 تا 9 و حداقل باید شامل یک حرف و یک عدد باشد
  • شماره تلفن را به همراه کد شهرستان و بدون فاصله یا خط تیره وارد نمایید
  • در صورت وارد کردن تلفن همراه دقت داشته باشید که حتما دارای 11 رقم باشد
  • ایمیل مدیر ارتباط با صنعت و مسئول کارآموزی را با فرمت درست و صحیح وارد نمایید(مانند karamouz@irost.org)
  • آدرس وب سایت دانشگاه را با فرمت درست و کامل وارد نمایید(مانند http://karamouz.irost.ir)
  • نمابر را به صورت کامل و بدون فاصله یا خط تیره وارد نمایید
مشخصات کاربری دانشگاه
مشخصات کلی دانشگاه
متعهد می شوم که اطلاعات فوق را با دقت و صحت کامل پر کرده و در صورت نادرست بودن اطلاعات عواقب ناشی از آن بر عهده اینجانب می باشد